Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Profetes
Josuè
Jutges
Primer llibre de Samuel
Segon llibre de Samuel
Primer llibre dels Reis
Segon llibre dels Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zacaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic dels Càntics
Cohèlet (Eclesiastès)
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
Primer llibre de les Cròniques
Segon llibre de les Cròniques
Deuterocanònics
Ester (versió grega)
Judit
Tobit
Primer llibre dels Macabeus
Segon llibre dels Macabeus
Saviesa
Siràcida (Eclesiàstic)
Baruc
Carta de Jeremies
Daniel (fragments grecs)
Nou Testament
Evangeli segons Mateu
Evangeli segons Marc
Evangeli segons Lluc
Evangeli segons Joan
Fets dels Apòstols
Carta als Romans
Primera carta als Corintis
Segona carta als Corintis
Carta als Gàlates
Carta als Efesis
Carta als Filipencs
Carta als Colossencs
Primera carta als Tessalonicencs
Segona carta als Tessalonicencs
Primera carta a Timoteu
Segona carta a Timoteu
Carta a Titus
Carta a Filèmon
Carta als Hebreus
Carta de Jaume
Primera carta de Pere
Segona carta de Pere
Primera carta de Joan
Segona carta de Joan
Tercera carta de Joan
Carta de Judes
Apocalipsi