Llista dels repatriats


    1 Aquests són els deportats, originaris de la província de Judà, que van retornar a Jerusalem i al territori de Judà, cada un a la seva població. Les seves famílies havien viscut captives a Babilònia d’ençà que Nabucodonosor, rei de Babilònia, les hi havia deportades. 2 Els guiaven Zorobabel, Jeixua, Nehemià, Seraià, Reelaià, Mordocai, Bilxan, Mispar, Bigvai, Rehum i Baanà.
Aquesta és la llista dels homes del poble d’Israel que van tornar de l’exili:

    3 Descendents de Paroix, 2.172. 4 Descendents de Xefatià, 372. 5 Descendents d’Arah, 775. 6 Descendents de Pahat-Moab, és a dir, descendents de Jeixua i de Joab, 2.812. 7 Descendents d’Elam, 1.254. 8 Descendents de Zatú, 945. 9 Descendents de Zacai, 760. 10 Descendents de Baní, 642. 11 Descendents de Bebai, 623. 12 Descendents d’Azgad, 1.222. 13 Descendents d’Adonicam, 666. 14 Descendents de Bigvai, 2.056. 15 Descendents d’Adín, 454. 16 Descendents d’Ater, és a dir, descendents de Jehizquià, 98. 17 Descendents de Bessai, 323. 18 Descendents de Jorà, 112. 19 Descendents d’Haixum, 223. 20 Descendents de Guibar, 95. 21 Originaris de Betlem, 123. 22 Originaris de Netofà, 56. 23 Originaris d’Anatot, 128. 24 Originaris d’Azmàvet, 42. 25 Originaris de Quiriat-Arim, de Quefirà i de Beerot, 743. 26 Originaris de Ramà i de Gueba, 621. 27 Originaris de Micmàs, 122. 28 Originaris de Betel i d’Ai, 223. 29 Originaris de Nebó, 52. 30 Originaris de Magbix, 156. 31 Descendents d’un altre Elam, 1.254. 32 Descendents d’Harim, 320. 33 Originaris de Lod, d’Hadid i d’Onó, 725. 34 Originaris de Jericó, 345. 35 Originaris de Senaà, 3.630.
    36 Llista dels sacerdots que van tornar:
Descendents de Jedaià, de la casa de Jeixua, 973.
37 Descendents d’Immer, 1.052. 38 Descendents de Paixhur, 1.247. 39 Descendents d’Harim, 1.017.
    40 Llista dels levites que van tornar:
Descendents de Jeixua, és a dir, de Cadmiel, de Binnui i d’Odavià, 74.

    41 Cantors del temple:
Descendents d’Assaf, 128.

    42 Porters:
Descendents de Xal·lum, d’Ater, de Talmon, d’Acub, d’Hatità i de Xobai, en total, 139.

    43 Servents del temple:
Descendents de Sihà, d’Hassufà, de Tabaot,
44 de Querós, de Siahà, de Padon, 45 de Lebanà, d’Hagabà, d’Acub, 46 d’Hagab, de Xalmai, d’Hanan, 47 de Guidel, de Gàhar, de Reaià, 48 de Ressín, de Necodà, de Gazam, 49 d’Uzà, de Passéah, de Bessai, 50 d’Asnà, dels meünites, dels nefussites, 51 de Bacbuc, d’Hacufà, d’Harhur, 52 de Baslut, de Mehidà, d’Harxà, 53 de Barcós, de Sisserà, de Tèmah, 54 de Nessíah i d’Hatifà.
    55 Descendents dels servents de Salomó:
Descendents de Sotai, de Sofèret, de Perudà,
56 de Jalà, de Darcon, de Guidel, 57 de Xefatià, d’Hatil, de Poquèret-Assebaïm i d’Amí.
    58 Total dels servents del temple i dels descendents dels servents de Salomó: 392.
    59 Els següents repatriats, procedents de Tel-Mèlah, Tel-Harxà, Querub, Adan i Immer, no pogueren demostrar que el seu llinatge i la seva descendència fossin israelites:
    60 Descendents de Delaià, de Tobià i de Necodà, 652.
    61 Dels sacerdots, es van trobar en la mateixa situació els descendents d’Hobaià, de Cos i de Barzil·lai. Aquest es deia així perquè havia adoptat el nom de família de la seva dona en casar-se amb una de les filles de Barzil·lai, del territori de Galaad. 62 Cap d’ells no aconseguí de trobar els registres genealògics de la seva família. Per tant, van ser considerats impurs i van ser exclosos del sacerdoci. 63 El mateix governador els va prohibir que mengessin aliments consagrats fins que un sacerdot pogués prendre una decisió per mitjà de les sorts sagrades dels urim i tummim.
    64 En total, el conjunt de la comunitat era de 42.360 persones, 65 sense comptar 7.337 esclaus i esclaves, i 200 cantors i cantores. 66 Tenien 736 cavalls, 245 mules, 67 435 camells i 6.720 ases.
    68 Quan van arribar a Jerusalem, al temple del Senyor, alguns caps de llinatge van fer ofrenes voluntàries perquè el temple de Déu pogués ser reedificat en el seu emplaçament original. 69 Cadascú hi va contribuir segons les seves possibilitats. En total van aportar al tresor per al finançament de l’obra 61.000 monedes d’or i 2.855 quilos de plata; i també van donar 100 túniques sacerdotals.
    70 Els sacerdots, els levites, una part del poble, els cantors, els porters i els servents del temple es van establir en les seves poblacions. Així tots els israelites tornaren a habitar en els seus llocs d’origen.