1 Tots els israelites foren censats i inscrits en el Llibre dels reis d’Israel.

La comunitat de Jerusalem després de l’exili

1
La gent de Judà va ser deportada a Babilònia per la seva infidelitat.
2 Els primers que es van establir de nou en les seves propietats i poblacions van ser gent del poble, sacerdots, levites i servents del temple. 3 A Jerusalem hi vivien alguns de les tribus de Judà, de Benjamí, d’Efraïm i de Manassès.
    4 Del clan de Peres, fill de Judà: Utai, fill d’Ammihud, fill d’Omrí, fill d’Imrí, fill de Baní. 5 Dels silonites: Assaià, el primogènit, amb els seus fills. 6 Del clan de Zèrah: Jeuel i els seus parents. Total: 690.
    7 De la tribu de Benjamí: Sal·lú, fill de Meixul·lam, fill d’Odavià, fill de Senuà; 8 Ibneià, fill de Jeroham; Elà, fill d’Uzí, fill de Micrí, i Meixul·lam, fill de Xefatià, fill de Reuel, fill d’Ibneià. 9 Total, amb els seus parents, segons les seves genealogies: 956. Tots aquests homes eren caps dels seus llinatges.
    10 Dels sacerdots: Jedaià, Joiarib, Jaquín 11 i Azarià, fill d’Hilquià, descendent del gran sacerdot Ahitub, a través de Meraiot, de Sadoc i de Meixul·lam; 12 Adaià, fill de Jeroham, descendent de Malquià, a través de Paixhur, i, encara, Massai, fill d’Adiel, descendent d’Immer, a través de Meixil·lemit, de Meixul·lam i de Jahzerà. 13 Total d’aquests caps de llinatge amb els altres sacerdots: 1.760. Tots eren homes valents i dedicats al servei del temple de Déu.
    14 Dels levites: Xemaià, fill d’Haixub, fill d’Azricam, fill d’Haixabià, descendent de Merarí; 15 Bacbacar, Hèreix i Galal; Matanià, fill de Micà, descendent d’Assaf a través de Zicrí. 16 Obadià, fill de Xemaià, descendent de Jedutun a través de Galal; Berequià, fill d’Assà, fill d’Elcanà, que habitava a les poblacions dels netofatites.
    17 Dels porters: Xal·lum, el cap, i els seus parents Acub, Talmon i Ahiman. 18 Fins ara estan al servei de la porta del rei, situada a llevant. Els seus avantpassats eren els porters del campament dels levites. 19 Xal·lum, fill de Coré, fill d’Ebiassaf, fill de Corè, i els seus parents, descendents del clan de Corè, feien el servei de vigilància dels llindars de la tenda, com abans els seus avantpassats havien fet guàrdia a l’entrada del campament del poble del Senyor. 20 Pinhàs, fill d’Eleazar, havia estat en altre temps el seu cap. Que el Senyor sigui amb ell! 21 Zecarià, fill de Meixelemià, també era porter a l’entrada de la tenda del trobament. 22 Total dels elegits per a ser porters dels llindars: 212. Tots havien estat enregistrats en els seus pobles respectius. David i Samuel, el vident, els havien donat aquest encàrrec perquè l’exercissin permanentment. 23 Ells i el seus fills van tenir a càrrec seu la guàrdia de les portes del temple del Senyor, és a dir, la casa de la tenda. 24 Hi havia porters a les quatre entrades, a l’est, a l’oest, al nord i al sud. 25 Altres porters, que vivien en els seus pobles respectius, hi anaven per torns a ajudar-los durant una setmana. 26 Els quatre porters principals eren levites que s’hi quedaven de manera permanent, i tenien cura de les cambres i dels tresors del temple de Déu. 27 Passaven la nit al voltant del temple de Déu, encarregats de la vigilància i d’obrir les portes cada matí.
    28 Alguns d’ells s’encarregaven dels objectes del culte, i en feien el recompte quan els eren retornats i quan els deixaven. 29 Altres s’encarregaven dels utensilis, sobretot dels utensilis del santuari que servien per a la flor de farina, el vi, l’oli, l’encens i els perfums. 30 Però la preparació de l’oli sant amb perfums era reservada als de llinatge sacerdotal. 31 Matitià, un levita, fill primogènit de Xal·lum, del clan de Corè, tenia l’encàrrec permanent de preparar les ofrenes de farina cuites a la planxa. 32 Alguns dels seus parents, del clan de Quehat, eren els encarregats de preparar els pans d’ofrena de cada dissabte.
    33 Alguns cantors, caps de famílies levítiques, habitaven a les cambres del temple, alliberats de tot altre servei, perquè es dedicaven nit i dia a la seva funció.
    34 Aquests eren els caps de les famílies levítiques, segons les seves genealogies, que habitaven a Jerusalem.

Regnat de David (10-29)

La família de Saül


    35 Jeiel, fundador de Gabaon, habitava en aquesta ciutat amb la seva dona, que es deia Maacà. 36 El seu fill primogènit era Abdon; després venien Sur, Quix, Bàal, Ner, Nadab, 37 Guedor, Ahió, Zèquer i Miclot. 38 Miclot va ser el pare de Ximà. Tots ells vivien a Jerusalem amb els seus parents. 39 Ner va ser el pare de Quix; Quix, de Saül; Saül, de Jonatan, de Malquixua, d’Abinadab i d’Eixbaal. 40 El fill de Jonatan era Merib-Baal, i aquest va ser el pare de Micà. 41 Els fills de Micà foren: Piton, Mèlec, Tarea i Ahaz; 42 Ahaz va ser el pare de Jarà; Jarà, d’Alèmet, d’Azmàvet i de Zimrí; Zimrí, de Mossà; 43 Mossà, de Binà; Binà, de Rafà; Rafà, d’Elassà, i Elassà, d’Assel. 44 Assel va tenir sis fills, que es deien: Azricam, Bocrú, Ixmael, Xearià, Obadià i Hanan. Aquests eren els fills d’Assel.