Ofrenes diàries


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Dona als israelites aquestes prescripcions: “Mireu de presentar-me al seu temps les ofrenes que em pertoquen, els meus aliments consumits pel foc, d’olor agradable.”
    3 »Digues-los també: “Aquesta és l’ofrena que em presentareu cada dia: dos anyells d’un any sense cap defecte, com a holocaust perpetu. 4 Un dels anyells l’oferireu al matí i l’altre al capvespre, 5 acompanyats d’una ofrena de tres quilos de flor de farina pastada amb un litre d’oli verge. 6 Aquest és l’holocaust perpetu que ja s’oferia a la muntanya del Sinaí, en ofrena consumida pel foc, ofrena d’olor agradable al Senyor. 7 A l’ofrena del primer anyell hi afegireu una libació d’un litre de vi fort, que serà vessat al santuari en honor del Senyor.
    8 »L’altre anyell l’oferireu al capvespre, amb una ofrena de farina i de vi igual que la del matí. És una ofrena consumida pel foc, ofrena d’olor agradable al Senyor.

Ofrenes dels dissabtes


    9 »Els dissabtes oferiu dos anyells d’un any sense cap defecte, acompanyats d’una ofrena de sis quilos de flor de farina pastada amb oli i d’una libació de vi. 10 Aquest holocaust l’oferireu cada dissabte, a més de l’holocaust perpetu i la libació de vi corresponent.

Ofrenes del primer dia del mes


    11 »El primer dia de cada mes oferiu en holocaust al Senyor dos vedells ja fets, un moltó i set anyells d’un any, sense cap defecte. 12 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos per cada vedell, de sis quilos pel moltó 13 i de tres quilos per cada anyell. És un holocaust d’olor agradable al Senyor, consumit en honor d’ell. 14 La libació de vi serà de dos litres per cada vedell, d’un litre i mig pel moltó i d’un litre per cada anyell. Aquest és l’holocaust que cada primer dia de mes oferireu durant tots els mesos de l’any. 15 A més de l’holocaust perpetu i de la libació de vi corresponent, oferireu al Senyor un boc en sacrifici pel pecat.

Ofrenes de la festa de Pasqua i dels Àzims


    16 »El dia catorze del primer mes celebrareu la Pasqua en honor del Senyor, 17 i el dia quinze del mateix mes començarà la festa de set dies, durant els quals menjareu el pa sense llevat. 18 El primer dia de la festa hi haurà un aplec sagrat i no fareu cap mena de treball. 19 Oferiu com a sacrifici cremat en holocaust en honor del Senyor dos vedells ja fets, un moltó i set anyells d’un any, sense cap defecte. 20 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos per cada vedell, de sis quilos pel moltó 21 i de tres quilos per cada anyell. 22 A més, oferiu un boc en sacrifici pel pecat, com a sacrifici d’expiació a favor vostre. 23 Totes aquestes ofrenes les presentareu a més de l’holocaust de cada matí, que és l’holocaust perpetu. 24 Així ho fareu cada un dels set dies; les presentareu com a ofrenes consumides pel foc, d’olor agradable al Senyor, a més de l’holocaust perpetu i de la libació de vi corresponent. 25 El setè dia us reunireu en aplec sagrat, i aquest dia no fareu cap mena de treball.

Ofrenes de la festa de Pentecosta o de les Setmanes


    26 »El dia de la festa de les primícies del camp, quan presentareu al Senyor l’ofrena de la nova collita, és a dir, la festa de Pentecosta, us reunireu en aplec sagrat, i no fareu cap mena de treball. 27 Oferiu en holocaust d’olor agradable al Senyor dos vedells ja fets, un moltó i set anyells d’un any. 28 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos per cada vedell, de sis quilos pel moltó 29 i de tres quilos per cada anyell. 30 A més, oferiu un boc en sacrifici d’expiació a favor vostre. 31 Presentareu totes aquestes ofrenes, a més de l’holocaust perpetu, amb l’ofrena corresponent de farina. Oferiu sempre animals sense cap defecte amb la libació de vi corresponent.