Distribució dels porters


    1 Pel que fa als grups dels porters, els descendents de Corè eren representats per Meixelemià, fill de Coré, descendent d’Ebiassaf. 2 Fills de Meixelemià: Zecarià, el primogènit; Jediael, el segon; Zebadiahu, el tercer; Jatniel, el quart; 3 Elam, el cinquè; Jehohanan, el sisè; Eliehoenai, el setè.
    4 Fills d’Obed-Edom: Xemaià, el primogènit; Jehozabad, el segon; Joah, el tercer; Sacar, el quart; Netanel, el cinquè; 5 Ammiel, el sisè; Issacar, el setè; Peül·letai, el vuitè: Déu, en efecte, havia beneït Obed-Edom. 6 El seu fill Xemaià va tenir per fills uns homes valerosos que governaven el seu llinatge. 7 Fills de Xemaià: Otní, Refael, Obed, Elzabad, i els seus germans, Elihú i Semaquiahu; eren homes de vàlua. 8 Tots aquests descendien d’Obed-Edom. Amb els seus fills i els seus germans eren seixanta-dos en total, dotats de valor i de força per al servei que havien de prestar. 9 Els fills i germans de Meixelemià, tots homes de vàlua, eren divuit.
    10 Fills d’Hossà, descendent de Merarí: Ximrí, el cap; encara que no fos el primogènit, el seu pare li havia atribuït el primer lloc; 11 Hilquiahu, el segon; Tebaliahu, el tercer; Zecariahu, el quart. Els fills i germans d’Hossà eren tretze en total. 12 A aquests grups de porters, tant als caps com als altres membres, els van encarregar el servei de guàrdia del temple del Senyor. 13 El servei de cada porta va ser assignat a cada llinatge per sorteig; hi foren inclosos tant els joves com els grans. 14 A Xelemiahu li va tocar la porta oriental. La del nord, després de tirar les sorts, va tocar al seu fill Zecarià, que era un conseller assenyat. 15 La del sud, a Obed-Edom, i els magatzems, als seus fills. 16 A Xupim i a Hossà els va tocar la part occidental, on hi ha la porta de Xal·lèquet, que dona al camí de la pujada.
Els serveis de guàrdia es distribuïen així:
17 a la porta oriental hi havia sis levites; a la del nord, quatre per dia; a la del sud, quatre per dia, i dos en cada un dels magatzems. 18 A les dependències de la part occidental n’hi havia quatre per a vigilar el camí de la pujada i dos per a vigilar les dependències. 19 Aquests eren els grups de porters, descendents de Corè i de Merarí.

Altres funcions dels levites


    20 Altres levites tenien a càrrec seu la custòdia dels tresors del temple de Déu i dels objectes sagrats més preciosos. Aquests levites eren Ahià 21 i uns descendents de Ladan, del clan de Guerxon, caps de llinatge de Ladan: Jehiel 22 i els fills de Jehiel, Zetam amb el seu germà Joel. Aquests eren custodis dels tresors del temple del Senyor.
    23 Pel que fa als descendents d’Amram, d’Ishar, d’Hebron i d’Uziel, 24 el tresorer major era Xebuel, descendent de Guerxom, fill de Moisès. 25 Els seus parents, descendents d’Elièzer, eren: Rehabià, Jeixaiahu, Joram, Zicrí i Xelomot. 26 Aquest Xelomot, amb els seus germans, custodiava els tresors que el rei David, els caps de llinatge i els caps responsables de mil i de cent homes i els generals de l’exèrcit, 27 havien consagrat a Déu del botí de les guerres, per al manteniment del temple del Senyor. 28 Tot el que Samuel, el vident, Saül, fill de Quix, Abner, fill de Ner, i Joab, fill de Seruià, havien consagrat a Déu, també estava sota la custòdia de Xelomot i dels seus germans.
    29 Quenaniahu i els seus fills, del llinatge d’Ishar, s’ocupaven dels afers civils d’Israel, com a escribes i jutges.
    30 Haixabiahu i mil set-cents parents seus, homes de vàlua, descendents del llinatge d’Hebron, administraven els afers religiosos i reials a la part del territori d’Israel de l’oest del Jordà. 31 El cap dels descendents d’Hebron era Jerià. L’any quaranta del regnat de David van fer recerques en els arbres genealògics del llinatge d’Hebron i es van trobar també homes valerosos d’aquest llinatge a Jazer de Galaad. 32 Hi havia, entre els seus parents, dos mil set-cents homes de vàlua, caps de llinatge. El rei David els va posar al davant dels descendents de les tribus de Rubèn, de Gad i de la meitat de la tribu de Manassès per a tots els afers religiosos i reials.