Els falsos mestres


    1 Ja saps que en els darrers dies vindran temps difícils. 2 Hi haurà homes dominats per l’amor a si mateixos, amics del diner, vanitosos, orgullosos, difamadors, rebels als pares, desagraïts, profanadors, 3 homes sense cor, venjatius, calumniadors, intemperants, cruels, enemics del bé, 4 traïdors, impulsius, encegats, amics del plaer més que de Déu. 5 Aquests homes mantindran les aparences de la pietat, però rebutjaran la força que posseeix. Aparta’t de gent així! 6 Són d’aquesta mena els qui es fiquen per les cases i es fan seves dones dèbils, carregades de pecats, arrossegades per tota mena de passions, 7 que sempre estan aprenent, però que mai no són capaces d’arribar al coneixement de la veritat. 8 Tal com Jannes i Jambres es van oposar a Moisès, aquests també s’oposen a la veritat. Són homes amb l’enteniment corromput i amb una fe reprovable. 9 Però no faran gaires més progressos, perquè la seva follia serà coneguda de tothom, com ho va ser la d’aquells dos.

Perseverar en l’ensenyament rebut


    10 Tu, però, m’has seguit pas a pas en l’ensenyament, la manera de viure, els propòsits, la fe, la paciència, l’amor, la constància, 11 les persecucions, els sofriments, com els que vaig passar a Antioquia, a Iconi, a Listra. Quines persecucions no vaig haver de suportar! Però de totes, el Senyor me’n va treure. 12 Tots els qui vulguin viure piadosament en Jesucrist seran perseguits. 13 Per la seva banda, els homes dolents i impostors aniran de mal en pitjor, alhora enganyant i enganyant-se.
    14 Tu persevera en el que has après i has acceptat fermament, sabent de qui ho has après. 15 Des de ben petit coneixes les Sagrades Escriptures, que tenen el poder de donar-te la saviesa que duu a la salvació gràcies a la fe en Jesucrist. 16 Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i útil per a ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé, 17 perquè el qui és home de Déu arribi a la maduresa i estigui equipat per a tota obra bona.