Distribució dels sacerdots


    1 Grups dels descendents d’Aaron:
Fills d’Aaron: Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar.
2 Com que Nadab i Abihú moriren abans que el seu pare i no van tenir fills, les funcions sacerdotals foren confiades a Eleazar i Itamar. 3 David, amb l’ajuda de Sadoc, descendent d’Eleazar, i amb la d’Ahimèlec, descendent d’Itamar, els va distribuir per torns segons el servei que havien de prestar. 4 Entre els descendents d’Eleazar hi havia més homes aptes per a ser caps que entre els d’Itamar. Per això als descendents d’Eleazar els van correspondre setze caps de llinatge, i als d’Itamar només vuit. 5 La distribució dels caps, tant de l’un com de l’altre grup, es va fer per sorteig, ja que tant els descendents d’Eleazar com els d’Itamar tenien caps que servien el santuari i caps que servien Déu. 6 Xemaià, fill de Netanel, un levita que exercia la funció d’escriba, va inscriure els noms en presència del rei, dels prohoms, del sacerdot Sadoc, d’Ahimèlec, fill d’Abiatar, i dels caps de llinatge dels sacerdots i dels levites: per cada llinatge d’Itamar que escollien en sorteig, n’escollien dos d’Eleazar.
    7 En el sorteig van sortir: primer, Joiarib; segon, Jedaià; 8 tercer, Harim; quart, Seorim; 9 cinquè, Malquià; sisè, Miamín; 10 setè, Cos; vuitè, Abià; 11 novè, Jeixua; desè, Xecaniahu; 12 onzè, Eliaixib; dotzè, Jaquim; 13 tretzè, Hupà; catorzè, Jeixebab; 14 quinzè, Bilgà; setzè, Immer; 15 dissetè, Hezir; divuitè, Pissés; 16 dinovè, Petahià; vintè, Jehezquel; 17 vint-i-unè, Jaquín; vint-i-dosè, Gamul; 18 vint-i-tresè, Delaiahu; vint-i-quatrè, Maaziahu.
    19 Aquesta va ser la distribució per torns segons el servei que havien de prestar quan acudissin a complir-lo d’acord amb la llei perpètua que tenien prescrita per Aaron, el seu avantpassat, tal com havia ordenat el Senyor, Déu d’Israel.

Complement a l’organització dels levites


    20 Llista dels altres levites:
Per als descendents d’Amram, Xebuel; per als de Xebuel, Jehdeiahu;
21 per a Rehabià i els seus descendents, Ixià, el cap; 22 per als d’Ishar, Xelomot; per als de Xelomot, Jàhat; 23 per als d’Hebron, Jerià, el cap, Amarià, el segon, Jahaziel, el tercer, i Jecamam, el quart; 24 per als d’Uziel, Micà; per als de Micà, Xamir; 25 per als d’Ixià, Zecariahu, germà de Micà.
    26 Fills de Merarí: Mahlí i Muixí; també era fill seu Jaaziahu. 27 Descendents de Merarí per part del seu fill Jaaziahu: Xóham, Zacur i Ibrí. 28 Per part de Mahlí: Elazar, que no tingué fills, 29 i Quix. Per part de Quix, el seu fill Jerahmeel. 30 Fills de Muixí: Mahlí, Éder i Jerimot.
Tots aquests eren levites, de diversos llinatges.
31 També ells, amb els seus germans levites descendents d’Aaron, van fer la distribució per sorteig, des dels caps de llinatge fins al més petit dels seus germans, en presència del rei David, de Sadoc, d’Ahimèlec i dels caps dels llinatges sacerdotals i levítics.