Fills de David
(; -15)


    1 Aquests són els fills que David va tenir a Hebron: Amnon, el primogènit, fill d’Ahinóam, de Jizreel; el segon, Daniel, fill d’Abigail, de Carmel; 2 el tercer, Absalom, fill de Maacà, la filla de Talmai, rei de Gueixur; el quart, Adonies, fill d’Haguit; 3 el cinquè, Xefatià, fill d’Abital; el sisè, Itream, de la seva esposa Eglà. 4 Aquests sis fills van néixer a Hebron, on David va regnar set anys i mig. Després va regnar trenta-tres anys a Jerusalem, 5 on va tenir Ximà, Xobab, Natan i Salomó, tots quatre de Bat-Xua, filla d’Ammiel. 6 Encara tingué nou fills més: Ibhar, Elixamà, Elifèlet, 7 Nógah, Nèfeg, Jafia, 8 Elixamà, Eliadà i Elifèlet. 9 Tots aquests eren fills de David, sense comptar els fills que va tenir de les seves concubines. També tenia una filla que es deia Tamar.

Descendents de Salomó o d’altres fills de David


    10 Els successors de Salomó van ser: Roboam, Abies, Asà, Josafat, 11 Joram, Ahazià, Joaix, 12 Amasies, Azarià, Jotam, 13 Acaz, Ezequies, Manassès, 14 Amon i Josies. 15 Fills de Josies: Johanan, el primogènit; Joiaquim, el segon; Sedecies, el tercer, i Xal·lum, el quart. 16 Fills de Joiaquim: Jeconies i Sidquià. 17 Fills de Jeconies, el deportat: Xealtiel, el primogènit; 18 Malquiram, Pedaià, Xenassar, Jecamià, Oixamà i Nedabià. 19 Fills de Pedaià: Zorobabel i Ximí. Zorobabel va tenir dos fills, Meixul·lam i Hananià, una filla, Xelomit, 20 i cinc altres fills: Haixubà, Óhel, Berequià, Hassadià i Juixab-Hèssed. 21 Fills d’Hananià: Pelatià i Jeixaià. Al costat d’ells hi havia els descendents de Refaià, d’Arnan, d’Obadià i de Xecanià. 22 Fill de Xecanià: Xemaià. Xemaià va tenir sis fills: Hatuix, Igal, Baríah, Nearià i Xafat. 23 Nearià va tenir tres fills: Elioenai, Hizquià i Azricam. 24 Elioenai en va tenir set: Odaviahu, Eliaixib, Pelaià, Acub, Johanan, Delaià i Ananí.