Descendents de Benjamí


    1 Benjamí va ser el pare de Bela, el seu primogènit; d’Aixbel, el segon; d’Ahrah, el tercer; 2 de Nohà, el quart, i de Rafà, el cinquè. 3 Fills de Bela: Adar, Guerà, Abihud, 4 Abixua, Naaman, Ahóah, 5 Guerà, Xefufan i Huram. 6 Fills d’Ehud, caps de llinatge que habitaven a Gueba i van ser deportats a Manàhat: 7 Naaman, Ahià i Guerà, pare d’Uzà i d’Ahihud, que els va fer deportar.
    8 Xaharaim, després d’haver-se divorciat de les seves dones Huixim i Baarà, va tenir fills a la plana de Moab 9 amb Hódeix, la seva altra dona, que li donà Jobab, Sibià, Meixà, Malcam, 10 Jeús, Saquià i Mirmà. Aquests fills seus van ser caps de llinatge. 11 Amb Huixim havia tingut Abitub i Elpàal. 12 Fills d’Elpàal: Éber, Mixam i Xèmed, que va edificar Onó i Lod, amb la seva rodalia.
    13 Berià i Xema, caps de llinatge dels habitants d’Aialon, van fer fugir els habitants de Gat. 14 Fills de Berià: Ahió, Xaixac, Jeremot, 15 Zebadià, Arad, Éder, 16 Micael, Ixpà i Johà. 17 Fills d’Elpàal: Zebadià, Meixul·lam, Hizquí, Hèber, 18 Ixmerai, Izlià i Jobab. 19 Fills de Ximí: Jaquim, Zicrí, Zabdí, 20 Elienai, Sil·letai, Eliel, 21 Adaià, Beraià i Ximrat. 22 Fills de Xaixac: Ixpan, Éber, Eliel, 23 Abdon, Zicrí, Hanan, 24 Hananià, Elam, Anetotià, 25 Ifdeià i Penuel. 26 Fills de Jeroham: Xamxerai, Xeharià, Atalià, 27 Jaareixià, Elià i Zicrí. 28 Aquests eren els caps de llinatge, segons les seves genealogies, que habitaven a Jerusalem.
    29 El fundador de Gabaon habitava en aquesta ciutat amb la seva dona, que es deia Maacà. 30 El seu primogènit era Abdon, i després venien Sur, Quix, Bàal, Ner, Nadab, 31 Guedor, Ahió, Zèquer i Miclot. 32 Miclot va ser el pare de Ximà. També aquests vivien a Jerusalem, amb els seus parents.

Descendents de Saül


    33 Ner va ser el pare de Quix; Quix, de Saül, i Saül, de Jonatan, de Malquixua, d’Abinadab i d’Eixbaal. 34 El fill de Jonatan era Merib-Baal, i Merib-Baal va ser el pare de Micà. 35 Els fills de Micà foren Piton, Mèlec, Tarea i Ahaz. 36 Ahaz va ser el pare de Jehoadà; Jehoadà, d’Alèmet, d’Azmàvet i de Zimrí; Zimrí, de Mossà; 37 Mossà, de Binà; Binà, de Rafà; Rafà, d’Elassà, i Elassà, d’Assel. 38 Assel va tenir sis fills, que es deien Azricam, Bocrú, Ixmael, Xearià, Obadià i Hanan. Aquests eren fills d’Assel. 39 Fills d’Éixec, germà d’Assel: Ulam, el primogènit; Jeuix, el segon, i Elifèlet, el tercer. 40 Els fills d’Ulam eren homes valents, tiradors d’arc. Van tenir molts fills i nets: cent cinquanta en total.
Tots aquests van ser els descendents de Benjamí.