Arribada de l’arca a Jerusalem
()


    1 David es va construir edificis a la ciutat de David, preparà un lloc per a l’arca de Déu i va fer-li un tabernacle. 2 Després digué:
—Tan sols els levites poden portar l’arca de Déu. El Senyor els va escollir per a portar la seva arca i estar sempre al seu servei.

    3 David va convocar tots els israelites a Jerusalem per traslladar l’arca del Senyor al lloc que li havia preparat. 4 També va reunir els descendents d’Aaron i els levites. 5 Dels descendents de Quehat: Uriel, el cap, amb cent vint parents seus; 6 dels descendents de Merarí: Assaià, el cap, amb dos-cents vint parents seus; 7 dels descendents de Guerxon: Joel, el cap, amb cent trenta parents seus; 8 dels descendents d’Elissafan: Xemaià, el cap, amb dos-cents parents seus; 9 dels descendents d’Hebron: Eliel, el cap, amb vuitanta parents seus; 10 dels descendents d’Uziel: Amminadab, el cap, amb cent dotze parents seus.
    11 David va cridar després els sacerdots Sadoc i Abiatar, i els levites Uriel, Assaià, Joel, Xemaià, Eliel i Amminadab, 12 i els va dir:
—Vosaltres sou els caps dels llinatges dels levites; purifiqueu-vos ritualment, amb els vostres parents, i traslladeu l’arca del Senyor, Déu d’Israel, al lloc que li he preparat.
13 La primera vegada vosaltres no hi éreu, i no ens vam ocupar de l’arca tal com mana la Llei; per això el Senyor, el nostre Déu, ens va fulminar.
    14 Llavors els sacerdots i els levites es van purificar ritualment per traslladar l’arca del Senyor, Déu d’Israel. 15 Després els levites van carregar-se a l’espatlla l’arca de Déu amb les barres, tal com Moisès havia manat d’acord amb les ordres que havia rebut de Déu.
    16 David va ordenar als caps dels levites que disposessin els seus cantors, amb els instruments musicals, arpes, lires i címbals, i que els fessin sonar ben fort en senyal de festa. 17 Els levites van designar Eman, fill de Joel, Assaf, fill de Berequiahu, emparentat amb Joel, i Etan, fill de Cuixaiahu, descendent de Merarí, emparentat també amb els anteriors. 18 Amb ells hi havia, en segon lloc, els levites porters, Zecarià, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Unní, Eliab, Benaiahu, Maasseiahu, Matitià, Elifalehu, Micneiahu, Obed-Edom i Jeiel.
    19 Els cantors Eman, Assaf i Etan feien sonar els címbals de bronze; 20 Zecarià, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Unní, Eliab, Maasseiahu i Benaiahu tocaven les arpes a la tonada de «Alamot», 21 i Matitià, Elifalehu, Micneiahu, Obed-Edom, Jeiel i Azaziahu tocaven les lires a la tonada de «Haixeminit lenasséah». 22 Quenanià, cap dels levites encarregats de portar l’arca, dirigia el trasllat com a persona experta. 23 Berequià i Elcanà eren els porters de l’arca. 24 Els sacerdots Xebaniahu, Joixafat, Netanel, Amassai, Zecariahu, Benaiahu i Elièzer tocaven les trompetes davant l’arca de Déu. Obed-Edom i Jehià també eren porters de l’arca.
    25 David, els ancians d’Israel i els caps responsables de mil homes acompanyaven amb alegria el trasllat de l’arca de l’aliança del Senyor des de la casa d’Obed-Edom. 26 I mentre Déu donava el seu ajut als levites que portaven l’arca de l’aliança del Senyor, van sacrificar set toros i set moltons. 27 David anava vestit amb un mantell de lli, igual que tots els levites que portaven l’arca, els cantors i Quenanià, que dirigia el trasllat. David duia a més una túnica de lli. 28 Tot Israel acompanyava l’arca de l’aliança del Senyor enmig d’aclamacions, al so dels corns, de les trompetes, dels címbals i de la música d’arpes i lires.
    29 Quan l’arca de l’aliança del Senyor entrava a la ciutat de David, Mical, la filla de Saül, s’ho mirava des de la finestra i, en veure el rei David saltant i ballant, el menyspreà dins el seu cor.