La cort de Salomó


    1 El rei Salomó era el sobirà de tot Israel. 2 Aquests eren els alts càrrecs de la seva cort: Azariahu, fill de Sadoc, sacerdot; 3 Elihóref i Ahià, fills de Xixà, cancellers; Jehoixafat, fill d’Ahilud, cronista; 4 Benaiahu, fill de Jehoiadà, general en cap de l’exèrcit; Sadoc i Abiatar, sacerdots; 5 Azariahu, fill de Natan, cap dels governadors; Zabud, fill de Natan, sacerdot i home de confiança del rei; 6 Ahixar, cap del palau reial, i Adoram, fill d’Abdà, que dirigia la prestació forçosa per a treballs públics.
    7 Salomó tenia dotze governadors sobre tot Israel, que subministraven els queviures per al rei i l’administració reial. A cada un li pertocava de proveir durant un mes de l’any. 8 Els seus noms eren els següents: El fill d’Hur, que s’estava a la regió muntanyosa d’Efraïm. 9 El fill de Dèquer s’estava a Macàs, a Xaalbim, a Bet-Xèmeix i a Elon de Bethanan. 10 El fill d’Hèssed, a Arubot; tenia Socó i tota la comarca d’Héfer. 11 El fill d’Abinadab tenia tota la serralada de Dor; la seva dona era Tafat, filla de Salomó. 12 Baanà, fill d’Ahilud, tenia Tanac, Meguidó i tot Bet-Xean, que és tocant a Saretan, sota de Jizreel, és a dir, des de Bet-Xean fins a Abel-Meholà i fins passat Jocneam. 13 El fill de Guèber s’estava a Ramot-Galaad; tenia els Poblets de Jaïr, descendent de Manassès, a Galaad; tenia també el districte d’Argob, a Basan: seixanta grans ciutats amb muralles i portes amb forrellats de bronze. 14 Ahinadab, fill d’Idó, s’estava a Mahanaim. 15 Ahimaas, a Neftalí; també aquest s’havia casat amb una filla de Salomó, Bassemat. 16 Baanà, fill d’Huixai, tenia els territoris d’Aser i Zabuló. 17 Jehoixafat, fill de Parúah, tenia el territori d’Issacar. 18 Ximí, fill d’Elà, el de Benjamí. 19 Guèber, fill d’Urí, s’estava al país de Galaad, la terra de Sehon, rei dels amorreus, i d’Og, rei de Basan. A més, hi havia un governador per al país de Judà.
    20 La població de Judà i Israel era tan nombrosa com els grans de sorra de la vora de la mar. Menjaven, bevien i eren feliços.